Indkaldelse til GF 26.marts

25. februar 2019 22:05 , af Corstian Hogervorst

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Hillerød Tennisklub

Tirsdag den 26. marts 2019 kl. 19.00

i tennisklubben Milnersvej 35 C, 3400 Hillerød

 Dagsorden i henhold til vedtægterne:

 1. Optælling af fremmødte stemmeberettigede medlemmer
 2. Valg af dirigent
 3.  Godkendelse af bestyrelsens beretning, herunder udvalgsberetninger: klubchef, elite/senior, ungdom, motion
 4.  Godkendelse af det reviderede regnskab
 5.  Fremlæggelse af forslag til budget, herunder fastlæggelse af kontingenter. Bestyrelsen foreslår:
                                  Indførelse af familiekontingent, se nedenstående
                                  Kontingentet stiger med kr. 100 med virkning fra 1/1-2020
 6.  Behandling af indkomne forslag: der er foreløbig ikke indkommet forslag
 7.  Valg af formand for bestyrelsen (sker i lige år)
               Kurt Andersen er ikke på valg
 8.  Valg af kasserer (sker i ulige år)
         Janne Theilgaard genopstiller
 9.  Valg af 5 medlemmer til bestyrelsen: 2 medlemmer vælges i ulige år og 3 medlemmer   vælges i lige år.
         Sanja Saric, Barry Cooper og Christian Larsson er valgt i 2018 og fortsætter 
         Corstian Hogervorst og Carsten Tang er på valg og genopstiller
 10.  Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
         Steven Westh genopstiller. Joachim Nordahl genopstiller ikke 
 11.  Valg af 1 – 2 revisorer 
          Bestyrelsen foreslår genvalg af Torben Seidler som revisor
 12.  Eventuelt

 Der vil være forfriskninger og snacks efter generalforsamlingen

 Vedtægter §4 stk. 9: Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 21 dage før generalforsamlingens afholdelse

                           (Mail: monakurt@me.com)

 Vedtægter §4 stk. 5: Stemmeret på generalforsamlingen har alle helårsmedlemmer, som på dagen for generalforsamlinger er fyldt 14 år.

                            Valgbare til bestyrelsen er kun helårs seniormedlemmer, medens alle medlemmer er valgbare til udvalg.

                            Passive medlemmer og medlemmer under 14 år har ret til at overvære generalforsamlingen. Medlemmer, der ikke har været medlem af klubben i mindst en måned før generalforsamlingens afholdelse, har ikke stemmeret på generalforsamlingen. Stemmeret på generalforsamlingen er endvidere betinget af, at man ikke er i restance med kontingentbetalingen.

  

Bestyrelsens forslag om familiemedlemskab

 

Formålet med indførelse af et familiemedlemskab er at tiltrække forældre til juniorer (børn under 18 år), der er medlemmer af klubben. Det er især voksne i alderen 25-40, som bestyrelsen gerne vil motivere til at blive medlemmer i klubben.

 • I dag udgør kontingentet for en familie på 2 voksne og 1 junior 3500 kr.
 • For en familie på 2 voksne og 2 juniorer udgør kontingentet 4400 kr.
 • Det foreslås, at der indføres et familiemedlemskab, med et kontingent for hele familien omfattende forældre og juniorer (uanset antal)for i alt. 3150kr.
 • Det svarer til et besparelse på hhv. 10% og 28% for de to nævnte familietyper.